tiedämme tavan

 

Julkisille hankinnoille asetetaan yhä enenevissä määrin hankintayksikön tarpeiden tyydyttämistä laajempia tavoitteita. Julkisen hankintojen tulisi tukea mm. kestävää kehitystä, kestävyysvajeen purkamista ja innovaatiotoimintaa. Julkisten hankintojen onnistuneisuuden keskeiseksi arviointikriteeriksi ovat viimenkin nousemassa vaikuttavuus, ympäristö ja sosiaaliset vaikutukset sekä vaikutukset markkinoille.

 

Tutkimus ja innovointi, mukaan lukien ekologinen ja sosiaalinen innovointi, ovat tulevan kansallisen ja globaalin kestävän kasvun tärkeimpiä vetureita. Ne on otettu älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun Eurooppa 2020 -strategian keskiöön.

 

Innovaatiohankintojen brokerointi koskee kaikkia edellä mainittuja huolenaiheita Se avaa oven tehokkaampiin ratkaisuihin, parempaan kustannustehokkuuteen; se arvostaa ympäristö- ja sosiaalihyötyjä tarjoten markkinoille uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

 

Innovaatiohankintojen brokeroinnilla tavoitellaan kokonaisuutena hankintayksikköjen, innovaatioita luovien toimijoiden, yritysten ja rahoitusmekanismien yhteistä innovatiomyönteistä dialogia, jonka tavoitteena on toimintaa ja vaikuttavuutta parantavien ratkaisujen aikaansaaminen. Brokerointipalvelut ovat osaltaan vahvistamassa innovaatioketjun jokaista osa-aluetta uteliaisuustutkimuksesta kaupallistamiseen.

 

Brokerointi perustuu yhteiseen alustaan. Toimintamallien kehittämisessä apuna on innokylän palvelut.

 

Brokerointia voidaan tehostaa Innovaatiotoiminnan fasilitoinnila, jolla tavoitellaan mm. organisaation sisäisen yhteistyön ohjaamista, innovaatiotoiminnan tavoitteen kirkastamista ja suunnitelmien jäsentämistä
 

Fasilitointipalvelut valmentavat innovaatiomyönteisten hankintamenettelyjen käyttöönottoon ja soveltamiseen.
 

  • Strategiatyökalut hankintamenettelyjen hallittuun käyttöönottoon ja saattaminen osaksi toimintamallia
     
  • Rahoituksen työkalut hankintojen rahoituskanavien ja rahoituksen hallintaan
     
  • Operatiiviset työkalut hankintamenettelyjen suunnitteluun ja käyttöön
     
  • Oikeudelliset työkalut oikeudellisten kysymysten hallintaan