Tiedämme tien


Tuotamme asiakkaillemme tavanomaisesta poikkeavia lähestymistapoja ratkaisuvaihtoehtoihin lähtien innovaatiotoiminnan strategisesta asemoinnista innovaatiohankintojen operatiiviseen toteuttamiseen.  innovaatioiden strateginen asemointi; Innovaatioitoimintaan liittyy sisäänrakennettuna aina riskejä, jotka voivat olla mm. taloudellisia ja oikeudellisia.  Innovaatiotoimintaan osallistuminen edellyttää organisaation huolellista valmistautumista. Ensisijaista haettavien hyötyjen ja riskien tunnistamisen ja tasapainoon saattamisen kautta. Analyysit; Tuotamme asiakkaillemme haluttuja analyysipalveluja. Näitä ovat mm. innovaatiohyötyjen arviointi, markkina ja kustannus-hyöty-vaikuttavuus analyysit sekä innovaatioriskien hallinta palvelut.

 

Innovaatioihin tähtäävän polun rakentaminen lähtee organisaation innovaatiotarpeista. Yleisesti tunnistetaan seuraavan tyyppiset operatiivisiin hankintoihin llittyvät kohteet
 

  • Innovaatiodialogi (innovaatiokeskustelu) on markkinavuoropuhelun periaatteilla toimiva vapaamuotoinen vuoropuhelu markkinoiden valmiudesta tuottaa hankinnan kohteeseen kaupallisia ratkaisuja.
     
  • Esikaupallista hankintaa (PCP, Pre commercial procurement) voidaan käyttää  tilanteissa, jolloin ei ole nähtävissä lähellä kaupallista ratkaisua olevaa tuotetta tai ratkaisuun tarvitaan lisää tutkimus tai tuotekehityspanostuksia. Esikaupallisessa hankinnassa voidaan analysoida eri vaihtoehtoja, niiden riskejä ja toteuttamiskelpoisuutta. Hankintayksikön näkökulmasta keskeistä on tarpeen määrittely ja siihen liittyvän kehitystyön tunnistaminen. Onnistumisen keskiössä on innovaatiodialogi
     
  • Innovatiivisen ratkaisun hankintaa (PPI, Public procurement of innovative solution) hankintaa voidaan käyttää kun tarpeen täyttäviä ratkaisuja on pienissä määrin markkinoilla tai lähellä sitä. Olennaista on, ettei ratkaisun hankinta edellytää tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan. Hankintayksikön näkökulmasta tarpeen määrittelyssä voidaan keskittyä kuvaamaan lopputulos.
     
  • Innovaatiokilpailu kehityksen kiihdyttämiseksi Innovaatiprosessia voidaan kiihdyttää käyttämällä ajallisesti rajattua kilpailua.